.

คณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลบ้านคา
     

นพ.ธนสกล เกตุรัตน์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านคา
_


นพ.รวิภาส อักกะโชติกุล

หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์
_


ทพญ.วรางคณา แท่นตั้งเจริญชัย

หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
_


ภญ.พจณิชา ลดาวิจิตรกุล

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
และคุ้มครองผู้บริโภค


นายธนัฐกรณ์ โภคินกรณ์พงศ์

หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล
_


นายอรรถพงษ์ จันทร์เศรษฐ์

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
และรังสีวิทยา


นางสาวอมราพร ลิ้มบริบูรณ์

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
_


นางสาวสุชาดา กะเครือ

หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
_


นางสาวอัจจิมา มณีสว่าง

หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก


นางสาวบุญเรือง สว่างอารมณ์

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์
และสารสนเทศทางการแพทย์


นางสาวอาริยา เลิศวิไล

หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
และบริการด้านปฐมภูมิ


ปุณิกา กิตติพรเพชรดี

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ/งานช่าง
_