.

คณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลบ้านคา
     

นพ.สุรฤทธิ์ เจริญศรี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านคา
032-206879 ต่อ 100


นพ.รณภัทร ปฐมาวัฒนากาญจน์

นายแพทย์ปฏิบัติการ
032-206879 ต่อ 116


ทพญ.วรางคณา แท่นตั้งเจริญชัย

หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
032-206879 ต่อ 131


ภญ.พัสตราภรณ์ เยี่ยงกุลเชาว์

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
และคุ้มครองผู้บริโภค
032-206879 ต่อ 109


นายธนัฐกรณ์ โภคินกรณ์พงศ์

หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล
032-206879 ต่อ 110


นายอรรถพงษ์ จันทร์เศรษฐ์

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
และรังสีวิทยา
032-206879 ต่อ 107


นางสาวบุญเรือง สว่างอารมณ์

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์
และสารสนเทศทางการแพทย์
032-206879 ต่อ 112


นางสาวอาริยา เลิศวิไล

หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
และบริการด้านปฐมภูมิ
032-206879 ต่อ 105


นางสาวอาริยา เลิศวิไล

หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช
และยาเสพติด
032-206879 ต่อ 105


นายสันติ แววสกุล

หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
032-206877


นางสาวสุชาดา กะเครือ

หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
032-206879 ต่อ 130


นางสาวอัจจิมา มณีสว่าง

หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก
032-206879 ต่อ 129


นางสาวชนาพร เพ็งจันทร์

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
032-206879 ต่อ 102


ปุณิกา กิตติพรเพชรดี

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ/งานช่าง
032-206879 ต่อ 102


พญ.ศวิตา จิระวรสุข

นายแพทย์ปฏิบัติการ
032-206879 ต่อ 116


พญ.วรัทยา พนมชัยสว่าง

นายแพทย์ปฏิบัติการ
032-206879 ต่อ 116


นพ. กกกวี ระรื่นเริง

นายแพทย์ปฏิบัติการ
032-206879 ต่อ 116