หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ของโรงพยาบาลบ้านคา


หน่วยงาน โทรฯสายตรง เลขหมายภายใน
โรงพยาบาลบ้านคา 032-206879
ห้องฉุกเฉิน 032-206877 , 095-2366115
เครื่องโทรสาร(FAX.) 032-206880
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ห้องการเงิน 102
ห้องบริหาร 103
ห้องผู้บริหาร 100
กลุ่มงานการพยาบาล
ห้องบัตร 101
หน้าห้องตรวจผู้ป่วยนอก 113
ห้องผู้ป่วยใน 104
ห้องหัตถการ 110
ห้องฉุกเฉิน 106
ห้องคลอด 108
หน่วยจ่ายกลาง 117
ฝ่ายงานส่งเสริมสุขภาพฯ
งานเวชศาสตร์ครอบครัว และบริการด้านปฐมภูมิ 105
ฝ่ายงานต่างๆ
ห้องทันตกรรม 131
ห้องจ่ายยา(เภสัชกรรม) 109
ห้องงานเทคนิคการแพทย์ 107
ห้องตรวจแพทย์ 116
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 191
งานยุทธศาสตร์ 085-8343307 ,091-7680114 112
ห้องประกันสุขภาพ 085-8343307 ,091-7680114 112
ห้องกายภาพ 130
ห้องแพทย์แผนไทย 129
คลังยา 132