วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพในจังหวัดราชบุรี ภายในปี 2563
.
พันธกิจ (Mission)
ให้บริการสุขภาพได้มาตรฐานครอบคลุม 4 มิติ แก่ประชาชนอำเภอบ้านคา
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ
และผู้รับบริการมีความพึงพอใจ