.

ประวัติโรงพยาบาลบ้านคา อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (โดยย่อ)

.

      โรงพยาบาลบ้านคา มีเนื้อที่ 30 ไร่ นายสุบิน นางลอนดอน พานธุวงค์ บริจาค 20 ไร่ นายระวี อารยวัฒนเวช บริจาค 10 ไร่ จัดพิธีมอบ วันที่ 3 กันยายน 2552 นายประเสริฐ เอกนวพุฒิพันธ์ นายอำเภอบ้านคา รับมอบ อำเภอบ้านคา จัดกิจกรรมปรับพื้นที่วางศิลาฤกษ์สร้างโรงพยาบาลโดยมีนายอำเภอบ้านคา นำส่วนราชการและนายสมนึก ร่มโพรีย์ เป็นหัวหน้าทีมพร้อมด้วย สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอบ้านคา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง กำนันทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้านและผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมกิจกรรมสนับสนุนเครื่องจักร วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอก วันที่ 28 พฤษภาคม 2554 คณะกรรมการกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลบ้านคา โดย นายสุวิช ภู่มาลี นายอำเภอบ้านคา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก องค์การบริหารส่วนจังหวัด (สจ.) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชน และประชาชน ได้จัดทอดผ้าป่ามหากุศลที่สูงที่สุดในโลก โดยมีนายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานฝ่ายฆราวาสและพระภัทร์ศีล สังวร ประธานฝ่ายสงฆ์ ได้เงินทั้งสิ้น 8,074,860.37 บาท ก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียงและบ้านพักแพทย์แบบบ้านพักรีสอร์ทสวิสวัลเลย์ 2 หลัง ในวงเงินก่อสร้าง 8,200,000 บาท ในวันที่ 23 สิงหาคม 2555 นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยใน วันที่ 27 เมษายน 2557 นายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 นายแพทย์พิภพ เจนสุทธิเวชกุลนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ได้ปรารภกับนายทศพล เผื่อนอุดม และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลบ้านคา โรงพยาบาลต้องมีเงินกองทุนที่สามารถใช้ในการ ขับเคลื่อนที่จะเปิดให้บริการประชาชน คณะกรรมการกองทุนฯจึงเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีอีกครั้ง วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี มหากุศล พุ่มผ้าป่าสับปะรดที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส และเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ประธานฝ่ายสงค์ ได้เงินเข้ากองทุนพัฒนาโรงพยาบาลบ้านคา จำนวน 13,545,165.26 บาท คณะกรรมการ กองทุนพัฒนาโรงพยาบาลบ้านคา ได้ใช้เงินดำเนินการเพื่อให้โรงพยาบาลสามารถเปิดให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบด้วยอาคารและสิ่งก่อสร้าง วัสดุสำนักงานและครุภันฑ์ทางการแพทย์ ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร รวมถึงใช้เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เงินเดือนลูกจ้างการพัฒนาบุคลากร ระบบความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการประชาสัมพันธ์

.