ชมรมจริยธรรม ITA

ลำดับ เรื่อง วันที่อัพโหลด
1 แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรมฯ ระยะที่ 2 (พ_ศ_ 2566-2570) 30 มี.ค. 2566
2 โครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม การรักษาวินัย การป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย การป้องกันและปราบปรามทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 30 มี.ค. 2566
3 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลบ้านคา ประจำปีงบประมาณ 2566 30 มี.ค. 2566
4 ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลบ้านคา ประจำปีงบประมาณ 2566 30 มี.ค. 2566
5 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 30 มี.ค. 2566
6 คู่มือร้องเรียน โรงพยาบาลบ้านคา 30 มี.ค. 2566
7 พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 30 มี.ค. 2566
8 คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 30 มี.ค. 2566
9 การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย 30 มี.ค. 2566
10 การป้องกันและปราบปรามทุจริต 30 มี.ค. 2566
11 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 29 มี.ค. 2566
12 คู่มือขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมฯ ประจำปีงบ 2566 22 พ.ย. 2565
13 แบบฟอร์มที่ 1 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 22 พ.ย. 2565
14 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม 2566 22 พ.ย. 2565