#

- เป็นยามีรูปลักษณะ หรือ ออกเสียงเรียกชื่อยา คล้ายคลึง หรือใกล้เคียงกัน ทำให้เกิดความเข้าใจผิด และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางยาขึ้น
- ตัวอย่าง LASA Drugs (ในแต่ละรพ.สต.อาจเหมือน หรือ ต่างจากนี้ก็ได้ ทั้งนี้ให้คำนึงถึง med error ที่พบบ่อยๆ และยาที่มีในรพ.สต.ด้วย)
- แนวทางการป้องกัน เช่น วางยาให้ห่างกัน / ทำป้ายชื่อยาที่มีลักษณะให้เห็นเด่นชัด / ใช้ตัวอักษรพิมพ์ที่ป้ายชื่อยาให้แตกต่าง / ติดสัญลักษณ์ LASA

แนวทาง LASA (update 25/12/2563) ดาวน์โหลด

บัญชีรายการยากลุ่ม LASA โรงพยาบาลบ้านคา (update 25/12/2563) ดาวน์โหลด

%ยาอะมิทริปทีลีน 10มก.
(amiTRYPtyline)

25มก.%ยาอะมิทริปทีลีน
(amiTRYPtyline)

ยาไลโอรีซาล 10 มก.
(LIORESAL)

ยาด็อกซาโซซิน 2มก.
(DOXAzocin)

%ยาโอเมพราโซล 20มก.
(OMEPRAZOLE)

Xยาอะโทวาสแตติน 40มก.
(ATORVASTATIN)

20 มก.Dยาเอนาลาพริล
(Enalapril)

Dยาเอนาลาพริล 5มก.
(Enalapril)