ประชาสัมพันธ์
1. ทำลายยา กรณียาหมดอายุ เผยแพร่เมื่อวันที่ 10/3/2566 2. นวัตกรรมแห่งอนาคต ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ปี 2565 เผยแพร่เมื่อวันที่ 10/2/2566 3. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เผยแพร่เมื่อวันที่ 08/2/2566 4. แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลบ้านคาปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เผยแพร่เมื่อวันที่ 04/10/2565 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดชื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องช่วยหายใจสำหรับใช้ในรถพยาบาล 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เผยแพร่เมื่อวันที่ 06/9/2565 6. เผยแพร่ประกาศ เอกสารประกวดราคา และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ เผยแพร่เมื่อวันที่ 23/8/2565 7. เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เผยแพร่เมื่อวันที่ 19/8/2565 8. ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน 8 รายการ เผยแพร่เมื่อวันที่ 19/8/2565 9. เรื่อง โรงพยาบาลบ้านคาได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ขั้นที่ 2 เผยแพร่เมื่อวันที่ 01/7/2565 10. เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เผยแพร่เมื่อวันที่ 02/5/2565 11. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงหลังคา ตึกคนไข้ 30 เตียง แบบเลขที่ 2731/2530 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เผยแพร่เมื่อวันที่ 28/3/2565 12. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงหลังคา ตึกคนไข้ 30 เตียง แบบเลขที่ 2731/2530 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เผยแพร่เมื่อวันที่ 11/3/2565 13. เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เผยแพร่เมื่อวันที่ 1/3/2565 14. เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(จ้างปรับปรุงหลังคา) เผยแพร่เมื่อวันที่ 22/12/2564 15. คู่มือร้องเรียนบ้านคา เผยแพร่เมื่อวันที่ 22/12/2564 16.การขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ เผยแพร่เมื่อวันที่ 29/11/2564 17.บันทึกข้อความ ขอเผยแพร่แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์.PDF เผยแพร่เมื่อวันที่ 29/11/2564 18.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรม เผยแพร่เมื่อวันที่ 29/11/2564 19.ประกาศโรงพยาบาลบ้านคา เรื่อง แนวทางปฏิบัติ เผยแพร่เมื่อวันที่ 29/11/2564