ประชาสัมพันธ์
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องพิเศษ จำนวน ๔ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่เมื่อวันที่ 29/8/2566

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่เมื่อวันที่ 16/8/2566

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่เมื่อวันที่ 5/7/2566 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ
เผยแพร่เมื่อวันที่ 5/7/2566

5. ร่างประกาศจัดซื้อคุรุภัรฑ์การแพทย์ เผยแพร่เมื่อวันที่ 2/6/2566 6. เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภันฑ์การแพทย์ เผยแพร่เมื่อวันที่ 12/5/2566 7. เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภันฑ์คอมพิวเตอร์ เผยแพร่เมื่อวันที่ 12/5/2566 8. ทำลายยา กรณียาหมดอายุ เผยแพร่เมื่อวันที่ 10/3/2566 9. นวัตกรรมแห่งอนาคต ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ปี 2565 เผยแพร่เมื่อวันที่ 10/2/2566 10. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เผยแพร่เมื่อวันที่ 08/2/2566 11. แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลบ้านคาปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เผยแพร่เมื่อวันที่ 04/10/2565 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดชื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องช่วยหายใจสำหรับใช้ในรถพยาบาล 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เผยแพร่เมื่อวันที่ 06/9/2565 13. เผยแพร่ประกาศ เอกสารประกวดราคา และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ เผยแพร่เมื่อวันที่ 23/8/2565 14. เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เผยแพร่เมื่อวันที่ 19/8/2565 15. ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน 8 รายการ เผยแพร่เมื่อวันที่ 19/8/2565 16. เรื่อง โรงพยาบาลบ้านคาได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ขั้นที่ 2 เผยแพร่เมื่อวันที่ 01/7/2565 17. เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เผยแพร่เมื่อวันที่ 02/5/2565 18. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงหลังคา ตึกคนไข้ 30 เตียง แบบเลขที่ 2731/2530 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เผยแพร่เมื่อวันที่ 28/3/2565 19. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงหลังคา ตึกคนไข้ 30 เตียง แบบเลขที่ 2731/2530 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เผยแพร่เมื่อวันที่ 11/3/2565 20. เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เผยแพร่เมื่อวันที่ 1/3/2565 21. เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(จ้างปรับปรุงหลังคา) เผยแพร่เมื่อวันที่ 22/12/2564 22. คู่มือร้องเรียนบ้านคา เผยแพร่เมื่อวันที่ 22/12/2564 23.การขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ เผยแพร่เมื่อวันที่ 29/11/2564 24.บันทึกข้อความ ขอเผยแพร่แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์.PDF เผยแพร่เมื่อวันที่ 29/11/2564 25.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรม เผยแพร่เมื่อวันที่ 29/11/2564 26.ประกาศโรงพยาบาลบ้านคา เรื่อง แนวทางปฏิบัติ เผยแพร่เมื่อวันที่ 29/11/2564