ประชาสัมพันธ์
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่เมื่อวันที่ 14/2/2567 2. ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่เมื่อวันที่ 5/2/2567 3. ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุด และเสื่อมสภาพ เผยแพร่เมื่อวันที่ 30/1/2567 4. ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) พ.ศ.2567 เผยแพร่เมื่อวันที่ 30/1/2567 5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2567 เผยแพร่เมื่อวันที่ 30/1/2567 6. เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เผยแพร่เมื่อวันที่ 25/1/2567 7. ประกาศทำลายยา กรณียาหมดอายุ เผยแพร่เมื่อวันที่ 18/1/2567 8. ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เผยแพร่เมื่อวันที่ 15/1/2567 9. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เผยแพร่เมื่อวันที่ 26/12/2566 10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวและกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ เผยแพร่เมื่อวันที่ 19/12/2566 11. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เผยแพร่เมื่อวันที่ 18/12/2566 12. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เผยแพร่เมื่อวันที่ 14/11/2566 13. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลบ้านคา เผยแพร่เมื่อวันที่ 14/11/2566 14. บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก เผยแพร่เมื่อวันที่ 9/11/2566 15. บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก เผยแพร่เมื่อวันที่ 9/11/2566 16. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เผยแพร่เมื่อวันที่ 6/11/2566 17. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวและกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์
เผยแพร่เมื่อวันที่ 1/11/2566

18. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวและกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์
เผยแพร่เมื่อวันที่ 1/11/2566

19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องพิเศษ จำนวน ๔ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่เมื่อวันที่ 29/8/2566

20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่เมื่อวันที่ 16/8/2566

21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่เมื่อวันที่ 5/7/2566 22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ
เผยแพร่เมื่อวันที่ 5/7/2566

23. ร่างประกาศจัดซื้อคุรุภัรฑ์การแพทย์ เผยแพร่เมื่อวันที่ 2/6/2566 24. เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภันฑ์การแพทย์ เผยแพร่เมื่อวันที่ 12/5/2566 25. เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภันฑ์คอมพิวเตอร์ เผยแพร่เมื่อวันที่ 12/5/2566 26. ทำลายยา กรณียาหมดอายุ เผยแพร่เมื่อวันที่ 10/3/2566 27. นวัตกรรมแห่งอนาคต ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ปี 2565 เผยแพร่เมื่อวันที่ 10/2/2566 28. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เผยแพร่เมื่อวันที่ 08/2/2566 29. แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลบ้านคาปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เผยแพร่เมื่อวันที่ 04/10/2565 30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดชื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องช่วยหายใจสำหรับใช้ในรถพยาบาล 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เผยแพร่เมื่อวันที่ 06/9/2565 31. เผยแพร่ประกาศ เอกสารประกวดราคา และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ เผยแพร่เมื่อวันที่ 23/8/2565 32. เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เผยแพร่เมื่อวันที่ 19/8/2565 33. ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน 8 รายการ เผยแพร่เมื่อวันที่ 19/8/2565 34. เรื่อง โรงพยาบาลบ้านคาได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ขั้นที่ 2 เผยแพร่เมื่อวันที่ 01/7/2565 35. เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เผยแพร่เมื่อวันที่ 02/5/2565 36. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงหลังคา ตึกคนไข้ 30 เตียง แบบเลขที่ 2731/2530 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เผยแพร่เมื่อวันที่ 28/3/2565 37. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงหลังคา ตึกคนไข้ 30 เตียง แบบเลขที่ 2731/2530 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เผยแพร่เมื่อวันที่ 11/3/2565 38. เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เผยแพร่เมื่อวันที่ 1/3/2565 39. เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(จ้างปรับปรุงหลังคา) เผยแพร่เมื่อวันที่ 22/12/2564 40. คู่มือร้องเรียนบ้านคา เผยแพร่เมื่อวันที่ 22/12/2564 41.การขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ เผยแพร่เมื่อวันที่ 29/11/2564 42.บันทึกข้อความ ขอเผยแพร่แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์.PDF เผยแพร่เมื่อวันที่ 29/11/2564 43.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรม เผยแพร่เมื่อวันที่ 29/11/2564 44.ประกาศโรงพยาบาลบ้านคา เรื่อง แนวทางปฏิบัติ เผยแพร่เมื่อวันที่ 29/11/2564