เอกสารดาวน์โหลด
การเงินและบัญชี แบบฟอร์มงานการเงินและบัญชี - แบบแจ้งความประสงค์รับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online - ใบสำคัญรับเงิน และ แบบตอบรับวิทยากร - เอกสารการของเบิกค่าตอบแทนฉบับที่ 11 (เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย) - เอกสารการขอเบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ - เอกสารการขอเบิกสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร - เอกสารการยืมเงินราชการ - เอกสารการขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ขออนุมัติยืมเงินเป็นค่าใช่จ่ายเดินทางไปราชการ / ฝึกอบรม - ขออนุมัติยืมเงินบำรุงเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ งานตรวจสอบภายใน แบบสอบทานการตรวจสอบภายใน - แบบฟอร์มการตรวจทาน 34 ด้าน แบบรายงานการตรวจสอบ - แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบภายใน คปสอ.บ้านคา เทคนิคการแพทย์ คู่มือ - คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ - คู่มือคุณภาพกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2565 แบบฟอร์มและหนังสือ - แบบฟอร์มขอรับรายงานผลการตรวจตรวจวิเคราะ - หนังสือแสดงความยินยอมให้ตรวจ Anti-HIV ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ แบบฟอร์มและหนังสือ - แบบฟอร์มแผนความต้องการปี 66 หน่วยงาน ในโรงพยาบาล บริหาร ทรัพยากรบุคคล แบบฟอร์มและหนังสือ - แบบฟอร์มบันทึกขอหนังสือรับรองพกส._ลช.รพ.บ้านคา - แบบฟอร์มบันทึกขอหนังสือรับรองข้าราชการ_พรก - คำขอมีบัตรข้าราชการ - แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว - แบบใบลาไปต่างประเทศ - แบบใบลาพักผ่อน - แบบใบลาศึกษาภายในประเทศ - ใบขอย้าย - ใบลาออก ข้าราชการ - ใบแสดงความจำนงลาศึกษาในประเทศ - ประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุข - ประเมินพนักงานราชการ - ประเมินลูกจ้างชั่วคราว