นพ.ปิยะทัศน์ เง่าธรรมสาร

นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านคา

พญ.ณัฐธิดา จันทกลิ่น

นายแพทย์ปฏิบัติการ

พญ.ณิชารีย์ ชัยศุจยากร

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นพ.สุรวุฒิ มีกอง

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นพ.รวิภาส อักกะโชติกุล

นายแพทย์ปฏิบัติการ

ทพญ.วันทิวา โพธิ์สวัสดิ์

ทันตแพทย์ชำนาญการ

ทพญ.วรางคณา แท่นตั้งเจริญชัย

ทันตแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

ทพญ.กานต์สิริ ศรีสถาพร

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

ทพญ.นัทธมน เกตุกาญจโน

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

ภญ.พจณิชา ลดาวิจิตรกุล

เภสัชกรปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

นายอรรถพงษ์ จันทร์เศรษฐ์

นักเทคนิคการแพทย์ หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และรังสีวิทยา

นายธนัฐกรณ์ โภคินกรณ์พงศ์

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางสาวอมราพร ลิ้มบริบูรณ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวสุชาดา กะเครือ

นักกายภาพบำบัด
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

นางสาวอัจจิมา มณีสว่าง

นักแพทย์แผนไทย หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

นางสาวบุญเรือง สว่างอารมณ์

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

นางสาวอาริยา เลิศวิไล

หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ

นายสันติ แววสกุล

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

นางสาวสิธรัตน์ จันทร์ฐานิกา

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หัวหน้างานผู้ป่วยนอก

นางสาวจรรยพร แซ่เฒ่า

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างานผู้ป่วยใน

นางสาวศุภรักษ์ วังสุข

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หัวหน้างานจ่ายกลางและงานป้องกันการติดเชื้อ

นางสาวเบญจมาศ กองตระการ

เจ้าพนักงานพัสดุ
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ/งานช่าง

นายธนพงษ์ พิมพ์ภักดิ์

นักวิชาการการเงินและบัญชี
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นางสาวอริสรา บุตรน้ำเพชร

เจ้าพนักงานธุรการ
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่

นายยุคลเดช ธนพงศ

พนักงานธุรการ
หัวหน้างานธุรการ

นางสาวณัฐกฤตา เถาว์แดงจินดา

นักจัดการงานทั่วไป
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวอัจฉรา เพียภักดิ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หัวหน้างานแผนงานและยุทธศาสตร์

นายณัฐวุฒิ ช้างป่าดี

เจ้าพนักงานเวชสถิติ หัวหน้างานเวชสถิติและงานข้อมูล หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

นายสุเทพ ยอดเจริญชัย

หัวหน้างานยานพาหนะ