ผู้ป่วยรายใหม่

ผู้เสียชีวิต

ในประเทศ

รักษาหายแล้ว