ข้อมูลการให้บริการรายวันของโรงพยาบาลบ้านคา จังหวัดราชบุรี

จำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก
- คน
จำนวนผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
- คน
จำนวนผู้ป่วยนอกที่ห้องตรวจ
- คน
จำนวนผู้ป่วยที่ห้องทัตกรรม
- คน
จำนวนผู้ป่วยที่รับยา
- คน
จำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก
- คน
จำนวนผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
- คน
จำนวนผู้ป่วยนอกที่ห้องตรวจ
- คน
จำนวนผู้ป่วยที่ห้องทัตกรรม
- คน
จำนวนผู้ป่วยที่รับยา
- คน