ข้อมูลการให้บริการรายวันของโรงพยาบาลบ้านคา จังหวัดราชบุรี

จำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก
- คน
จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด
- คน
จำนวนผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
- คน
จำนวนผู้ป่วยในรับใหม่ (วันนี้)
- คน
จำนวนผู้ป่วยนอกที่ห้องตรวจ
- คน
จำนวนผู้ป่วยคลอด
- คน
จำนวนผู้ป่วยที่ห้องทัตกรรม
- คน
จำนวนผู้ป่วยชำระเงิน
- คน
จำนวนผู้ป่วยที่รับยา
- คน
จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อรักษา
- คน